tag.

Scola

Wie zijn wij?

Vanaf 1 januari 2018 vormen De vrije basisscholen Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Marke, Rollegem; het Buitengewoon basisonderwijs De Kindervriend Rollegem (type 2) en het Buitengewoon lager onderwijs De Sprong Kortrijk (type basisaanbod) samen een scholengroep met één Schoolbestuur: de vzw SCOLA.

Binnen onze scholengroep hebben we een vrijgesteld coördinerend directeur (codi): dhr. Peter De Graeve. De scholengemeenschap Scola is te bereiken tijdens de schooluren op het telefoonnummer 056/170203 of via codi@scolanet.be.

Het zijn allemaal scholen die het katholiek onderwijs en de christelijke opvoeding voor onze kinderen tussen 2,5 en 13 jaar uit de regio Kortrijk inrichten en willen bevorderen.

Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met de school voor buitengewoon onderwijs Bemok.

Wat is onze MISSIE? 

Scola wil als schoolbestuur streven naar verbondenheid,wederzijdse steun en duurzaamheid. Daartoe biedt Scola een ondersteunend platform aan om haar scholen bij te staan in het realiseren van hun schooleigen opvoedingsproject en waakt over haar scholen over het behoud van het christelijk karakter en de uitvoering ervan.

Aan elk kind aangepast en kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, staat centraal. Hierbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de Vlaamse Overheid en de richtlijnen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarbij we denken aan de Opdrachtverklaring van het Katholiek Basisonderwijs en haar leerplan.

Daarnaast wil Scola er ook voor zorgen dat elk kind, in de mate van het mogelijke, in zijn eigen buurt terecht kan in een school van de vzw.

Wat is onze VISIE?

Wat wil Scola ten dienste van haar scholen bereiken?

Scola wil de samenwerking tussen haar scholen verhogen. Efficiënter werken en de beschikbare middelen optimaal inzetten, is een belangrijk streefdoel. Daarnaast wil Scola de draagkracht van de scholen vergroten.

Scola zet daarvoor alle middelen in om de uitdagingen van de toekomst met deskundigheid en vertrouwen te kunnen aangaan. Kwaliteit verzekeren, gelijke kansen garanderen, tegemoetkomen aan hogere efficiëntie-eisen zijn de doelstellingen van de nieuwe vzw. Tot die uitdagingen behoren ook de verdiepende sociale problemen, de vele verwachtingen van de samenleving. Scola heeft de ambitie om vol vertrouwen en in dialoog met iedereen te bouwen aan goed, degelijk onderwijs op maat van elk kind.

Scola bouwt een organisatiestructuur uit waarbij schoolbestuur, directie en personeel tot een kwaliteitsvolle werking kunnen komen voor elk beleidsdomein.

Scola streeft er enerzijds naar werkwijzen op elkaar af te stemmen en diensten te centraliseren waar dat mogelijk en/of opportuun is. Anderzijds zal zij ruimte laten voor elke afzonderlijke school om haar identiteit en plaatselijke invulling te bewaren. De grote beleidslijnen zijn voor alle scholen gelijk, specifieke zaken kunnen wel nog per school worden beslist.

Scola draagt zorg voor de schoolloopbaan van haar personeelsleden binnen het kader van hun schoolopdracht.

Scola wil voor elke leerling een passend aanbod binnen de scholen van de vzw voorzien.

Scola wil ook elk schooleigen pedagogisch project ondersteunen. De directeurs en hun teams zullen zich meer kunnen concentreren op de lokale invulling van hun pedagogisch project. Dat zal voor elke school een project zijn:

  1. waarin leerlingen ‘Zin in leven, zin in leren’ krijgen;
  2. waarin een goede, kindvriendelijke en uitdagende leeromgeving het welbevinden van kinderen verhoogt en de totale ontplooiing van de kinderen stimuleert;
  3. waarin ruimte is voor dialoog en creativiteit;
  4. waarin grenzen naast veiligheid en geborgenheid ook ruimte bieden voor initiatief en vernieuwing;
  5. waarin de positieve kracht van het Katholieke geloof in het hele onderwijsgebeuren zichtbaar is;
  6. waarin goed opgeleide en bekwame leerkrachten onze leerlingen met de grootste zorg omringen;
  7. waarin ook het welbevinden en de professionaliteit van alle personeelsleden een belangrijke factor voor goed onderwijs en een goede opvoeding zijn;
  8. waarin alles in het werk gesteld wordt om van de school een ‘thuis’ te maken voor alle betrokkenen;
  9. waarin het waardevolle van de traditie geborgen blijft; het versterkende van de vernieuwing meegenomen wordt.

Wat is het verhaal van ons LOGO?                              

De kleuren van het logo van Scola zijn ook de primaire kleuren van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen gezien alle scholen die deel uitmaken van Scola eigentijdse katholieke basisscholen zijn.

Klik op het logo voor de website van Scola.

Elk van deze kleuren heeft binnen het katholiek onderwijs een eigen betekenis die ook in het logo van Scola werd toegepast.

Het paars is de startkleur en staat voor spiritualiteit.

Scola verzorgt onderwijs met een heel specifieke kleur: de katholieke dialoogschool.

 Elke school zorgt voor een schooleigen christelijke identiteit.

Het oranje staat voor de innovatie .

Scola vertaalt de katholieke inspiratie naar de hedendaagse onderwijscontext, waarbij de kinderen de kans krijgen om zich te ontplooien o.a. via het leerplan “Zin in leven, zin in leren” of kortweg ZILL.

 Elke school werkt aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak vanuit een brede zorg tot ontplooiing van ieder kind.

Het  lichtblauw drukt uit dat Scola oog heeft voor de traditie. Dit staat voor de basis die al gelegd werd in de ‘oude vzw’s’. Deze basis wordt niet weggegooid, maar wordt gezien als een stevig fundament dat als het ware de krijtlijnen vormt van waaruit Scola vertrekt.

 Elke school streeft naar een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod.

Het groen staat voor duurzaamheid en frisheid.

Scola wil een organisatie, een bestuur zijn waarop scholen en hun directeurs kunnen bouwen. Dit duidt ook op onze interne dynamiek.

⇒ Elke school heeft aandacht voor de gemeenschap en organisatie.

Het fuchsia tenslotte, is de eigen kleur die Scola toegevoegd heeft aan de basiskleuren van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen om te duiden op de eigenheid van elke school, elk personeelslid en elk kind.

 Scola respecteert de eigenheid van elke school, elk personeelslid en elk kind.

Scola wordt gevormd door 9 katholieke basisscholen die binnen de nieuwe vzw zowel in gewoon als buitengewoon onderwijs een katholieke dialoogschool op maat van elk kind wil aanbieden.